Úvodní strana> Kotevní technika

Kotevní technika

Lepené kotvy typu SN (cement, chemické směsi)

SN-KOTVY se používají k vyztužování tunelů a kolektorů. Kotvení se provádí cementovými tmely nebo lepícími ampulemi. Kotva SN sestává z vlastní tyče vyrobené z betonářské oceli, podložky s kulovým vrchlíkem, sférické podložky a vysoké matice. SN kotvy jsou vyrobeny z betonářské oceli BSt 500 S dle DIN 488.

 


Injektážní svorník parkan 5A

Firma ANKRA vyvinula třecí svorník, který po ukotvení umožňuje následnou injektáž hornin nebo zemin. Toto technické řešení umožňuje fixovat trhliny v porušeném masivu, které se při tlakové injektáži nezvětšují a nedochází k prosakování injektážní směsi až do chodby a v některých případech i k vystřelení injektážní jehly (někdy i s blokem hominy).
Injektážní svorník - PAKRAN je opatřen pryžovým těsněním k utěsnění vůči stěně vrtu. Výstupní konec svorníku je uzpůsoben tak, že při zvýšení tlaku injektážní hmoty nad 7 MPa (svorník je při tomto tlaku dokonale ukotven) dojde k porušení tlakové pojistky, což umožní následné propuštění injektážní hmoty a její vnikání do trhlin horninového masívu. Plnící koncovka je opatřena zpětným ventilem, který zabraňuje výtoku injektážní směsi po ukončení injektáže. Tuto koncovku je možno použít i jako šroub pro zavěšení břemene stanoveného v technologickém předpise.


1. FÁZE - zasunutí svorníku s podložkou a plnící trubicí
2. FÁZE - ukotvení svorníku ve vrtu tlakem 7 MPa přívodem injektážní směsi přes plnící trubici
3. FÁZE - při zvýšení tlaku nad 7 MPa dojde k destrukci membrány, což umožní propuštění injektážní směsi a následnou injektáž. Podélné drážky po celé délce svorníku umožňují rozvod injektážní směsi až po pryžové těsnění
4. FÁZE - po ukončení injektáže se vyšroubuje plnící trubice a svorník PAKRAN je nosným prvkem


Těsnící prvky pro injektážní vrty

Pakr se používá pro tlakové injektáže v horninách, betonech, zdivech, zeminách a pod. jako uzávěr proti zpětnému výtoku injektované směsi. Ukotvení pakru ve vývrtu se provede účinkem tlaku vlastní injektážní směsi. Pro přívod injektážní směsi se použije plnicí trubice P. Pro docílení optimálního výtoku injektážní směsi ve vývrtu je možno pakr prodloužit penetrační trubkou ocelovou.


Příhradová výztuž

Příhradové výztužné komplety ASTA (vyhovuje předpisům SZ č.214 Ostrava - Radvanice) a ANKRA GT (vyhovuje předpisům Deutsche Bundesbahn DS 853) jsou určeny k vyztužování vyražených prostorů při výstavbě podzemních a důlních děl metodou stříhaného betonu. Nosníky jsou zhotoveny ze tří ocelových prutů z žebírkové betonářské oceli, sestavených ve tvaru trojúhelníku a příčně spojených výztužnými prvky. Jednotlivé díly kompletů se vyrábi v libovolném tvaru dle požadavku odběratele. Libovolný je rovněž počet a rozmístění spojů. Ohybová pevnost nosníku v místě spoje je zaručena minimálně stejná nebo vyšší než v místech bez spojení. Konstrukční řešení kompletů umožňuje dokonalé prostříkání betonovou směsí celého kompletu včetně spojů.


Plnící hlava HP 30 a HP 41 (provedení s hydraulickým odlehčením)

Plnící hlava slouží pro přívod média do hydraulicky upínatelných třecích svorníků různých typů. Konec expanzního svorníku opatřený plnícím pouzdrem se vloží do plnící hlavy, která je propojena s čerpadlem hadicí. Plnící hlava s ručním nosičem umožňuje:

  • ovládání a kontrolu plnícího procesu z ergonomicky výhodného místa
  • snadnou manipulaci v důsledku konstrukce těsnících prvků
  • odpuštění tlaku po ukončení upínacího procesu a tím uvolnění hlavice z místa ovládání

Technický nákres zde.


Tahoměr

Tahoměr hydraulický TORO 2 je určen ke zkoušení tahové síly ukotvení svorníků různých typů. Skládá se z hydraulického válce s dutou pístnicí, který je hadicemi spojen s ručním hydraulickým agregátem. Na agregát je připojen ocejchovaný manometr, jenž ukazuje tlak přímo úměrný tahové síle válce. Válec se čelní plochou opírá o podložku svorníku. Pro méně vyčnívající konce lze použít sadu nástavců. Válec je dvojčinný, zpětný chod se provádí ručním hydraulickým agregátem. Jako příslušenství může být dodán adaptér pro zkoušení všech druhů hydraulicky upánatelných třecích svorníků, SN-kotev a dalších druhů svorníků dle požadavku zákazníka.

Technický nákres zde.


Injektážní závrtná tyč

Základním prvkem injektážní tyče řady AR je ocelová trubka opatřená závitem typu R po celé délce, která může být zavrtána do horniny a následně injektována. Tyče se spojují do kolony pomocí spojníků na potřebnou délku. Vlastní tyče je možno po dohodě dodávat v různých délkách. Čelo kotvy je opatřeno vrtnou korunkou nebo hrotem.


Injektážní kotvy AR se používají při kotvení a mikropilotáži v zeminách a silně rozvolněných horninách, kde nelze zajistit stabilitu stěny vývrtu. Používají se při realizaci podzemních děl, ražení štol a tunelů, při vyztužování podzemních děl, při zajišťování hornin v okolí jam a čeleb, při zajišťování předpolí ražby ochranným deštníkem, ke kotvení strojů, ke stabilizaci hřebíkovaním, ke kotvení opěrných zdí, k provádění mikropilotáže, ke kotvení stěn stavebních jam a mnoha jiným aplikacím. Injektážní práce na již instalovaných injektážích kotvách se provádějí pomocí polyuretanových nebo cementových hmot.

Tisk aktuální strany
Hlavní nabídka
Slider obrázek Slider obrázek Slider obrázek Slider obrázek